Cintas de video y cassette

Codi T-1935 de l´ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat per Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) i té més de 15 anys d´experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat, que en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí i el tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb la elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per a auditories ISO 14001.

De quin material està fabricada una cinta de vídeo ?

Una cinta de vídeo està formada per un rotlle de cinta bobinada en un nucli metàl•lic o de plàstic i una carcassa de plàstic amb una tapa mòbil d´accés a la cinta.
La cinta és un suport de tereftalat de polietilè, més conegut avui dia com PET, recobert per una fina capa d´òxid fèrric. El PET i l´òxid, que són petites partícules magnètiques, s´uneixen mitjançant un adhesiu. La composició de la cinta de vídeo és molt semblant a la d´una cinta d´àudio. Aquest òxid és fàcilment magnetitzat i és el que emmagatzema la informació de vídeo i àudio.
El PET és un dels tipus de plàstic més utilitzats arreu del món i podem veure´l en els envasos per refrescs, olis, cosmètica, flascons buits, películ•les transparents, fibres tèxtils, envasos al buit, bosses i safates per microones, cintes de vídeo i àudio, geotextils i fins i tot en les radiografies d´hospitals. Està fet de petroli cru, gas i aire. Un quilo de PET està compost per un 64% de petroli , un 23% de derivats líquids del gas natural i un 13% d´aire. A partir del petroli cru, s´extreu el paraxilè que s´oxida amb l´aire per donar àcid tereftàlic. L´etilè, que s´obté a partir de derivats del gas natural, és oxidat amb aire per formar etilenglicol. El PET es fa tot convinant l´àcid tereftàlic i l´etilenglicol.

Descripció del Procés

A la fi de la seva vida útil, les cintes de vídeo han de ser tractades amb un procés que ofereixi garanties per a recuperar els seus components, ja que tots ells són aprofitables.
El procés de reciclatge seleccionat per BLIPVERT, permet la utilització de tecnologies netes per al fraccionament selectiu dels diferents plàstics mitjançant un procés industrial de successives mòltes i trituracions. Posteriorment es separen els elements fèrrics dels plàstics mitjançant electroimants i cada tipus obtingut, implica un específic procés de revalorització i tractament que permet recuperar-lo i tornar-lo al cicle productiu.

Legislació Existent

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

Article 5. Tractament de residus d´aparells elèctrics i electrònics.

1. Els residus d´aparells elèctrics i electrònics que continguin materials o elements perillosos seran descontaminats. La descontaminació inclourà, com a mínim, la retirada selectiva dels fluids, components, materials, substàncies i preparats, de conformitat amb l´establert en l´annex III.

2. Les operacions de tractament tindran com a prioritat, per aquest ordre , la reutilització, el reciclat, la valorització energètica i la eliminació. En les operacions de valorització se´ls aplicarà el règim jurídic establert en la Llei 10/1998, del 21 d´abril, de Residus, atenent a les característiques de les operacions i a la perillositat dels components que constitueixin l´objecte de la gestió.

3. Totes les operacions de tractament es realitzaran aplicant les millores tècniques disponibles. En particular, les operacions de trasllat de residus d´aparells elèctrics i electrònics es realitzaran de tal manera que es pugui aconseguir la millor descontaminació, reutilització i el reciclat dels aparells sencers o dels seus components.

Saps com es realitza la magnetització d´una cinta de vídeo ?

A paritr d´un fenòmen denominat magnetisme, que la seva explicació simplificada és que “tots els àtoms estan saturats magnèticament, però degut a la orientació aleatoria dels mateixos, el material no sembla estar-ho”. Si s´aplica a aquest una força magnètica, els imants individuals s´alinien en la mateixa direcció i quan es retira la força, romanen així amb la qual cosa el material presenta ara magnetisme. Si s´aplica una força de polaritat oposada, el camp magnètic s´inverteix i quan s´augmenta la força magnètica, es provoca un increment del magnetisme fins que s´arriba a un punt de saturació. La cinta magnètica posseeix qualitats inherents que l´afavoreixen com a mitjà d´emmagatzament de informació que després descodifica el nostre magnetoscopi o reproductor de vídeo domèstic.

Per què no es veuen bé les cintes de vídeo velles?

El principal problema relacionat amb la conservació de les cintes magnètiques radica en l´estabilitat de l´adhesiu, és a dir, el component que manté unides les partícules magnètiques (òxid) al suport plàstic (Mylar). Quan les cintes s´exposen a condicions de humitat i temperatures inadequades, les diferents capes que la composen pateixen processos de contracció i expansió. Aquestes variacions produeixen danys a la superfície magnètica de vegades irreparables: poden trencar l´adhesiu i fer que les partícules metàl•liques es desprenguin de la seva base plàstica. Tècnicament s´anomena flakinf off. La humitat també pot esdevenir enganxós aquest adhesiu fent impossible la seva lectura, a lo que s´anomena sticky shed syndrome. (Síndrome de residu enganxós).

Importància de que el material el tracti un GESTOR AUTORITZAT
El destinatari final del material recuperat és un gestor autoritzat per als Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) que assegura un correcte tractament dels mateixos i el màxim grau de reciclatge. El destí desitjat serà sempre el gestor especialitzat en cada tipus de residu, que serà millor que el generalista que ho accepta tot. És important que el gestor garanteixi la correcció de tot el procés, des de la recollida i el transport, fins el desmuntatge, la separació de materials i el destí final de totes les fraccions resultants, tant de les valoritzables com de les no valoritzables. És d´especial importància la separació d´aquelles fraccions potencialment perilloses, que hauran de rebre el tractament específic adequat.

Per què reciclar suposa un cost?

Els gestors especialitzats recuperen tots aquells materials reciclables presents en les cintes de vídeo mitjançant els diversos processos tècnics, que van des de el desmuntatge manual fins a complexos sistemes de trituració i separació de metalls, passant per equips de detecció automàtica de plàstics, etc. Tots aquests processos suposen unes instal•lacions i uns costos d´explotació notables, que en la major part dels cassos, no es compensen amb els ingressos de la venta de les fraccions recuperades. A més a més, han de garantir el compliment de les exigents normatives vigents.

Beneficis pel medi ambient

Hi ha mercats ben desenvolupats per als productes del reciclatge de cintes de vídeo com són el PET i els diferents metalls, cosa que encara fa més greu que els disquets acabin llençats en un abocador com brossa.
Sens dubte l´elecció del reciclat específic de les cintes de vídeo és la millor opció des del punt de vista mediambiental. El reciclatge té sentit no només per la reducció de l´impacte ambiental degut a la menor contaminació originada pels tractaments anteriorment decrits, sinó també perquè permet economitzar recursos escassos i l´energia necessària per a la extracció dels mateixos en les explotacions mineres, a través de la recuperació dels seus diferents materials plàstics i metàl•lics.

Pels campions del reciclatge

Col•laborar amb el servei integral de reciclatge de cintes de vídeo BLIPVERT ja és realitzar un gest únic, per l´absoluta novetat, que ens situa en una posició d´`elit en els sistemes de reciclatge europeu.T´aconsellem doncs, que en el cas de disposar d´informació valiosa en una cinta de vídeo, la copis en qualsevol altre suport de nova generació i dipositis la cinta en el nostre contenidor. Si el contingut de la cinta no és rellevant, diposita-la directament.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient