Telèfons mòbils

Codi T-1935 de l´ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat per Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) i té més de 15 anys d´experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat, que en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb la elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per auditories ISO 14001.

De quin material està fabricat un telèfon mòbil?

Més del 90% dels components d´un mòbil són reutilitzables. El 58% és plàstic, el 17% vidre i el 25% metalls com ferro, coure, plata o inclús or. Les bateries són els elements més contaminants perquè contenen elements com ara el cadmi, el liti i el metall hidrur. D´entre tots, el material més preciat és el coltan, un metall capaç de soportar una alta càrrega elèctrica que s´utilitza en tot tipus d´aparells electrònics i permet que les bateries durin més. La seva producció es concentra en un 80% a l´Àfrica i la gran demanda d´aquest material –la meitat d´aquesta és destinada a la telefonia mòbil- va provocar que es disparés el preu (300 euros cada Kg) desencadenant un conflicte armat en països productors com la República Democràtica del Congo.

Descripció del procés

Al final de la seva vida útil, els telèfons mòbils han de ser tractats en un procés que ofereixi garanties per recuperar els components aprofitables i tractar adequadament els potencialment perillosos.

1.- Desmuntatge i descontaminació
El procés de reciclatge seleccionat per BLIPVERT permet la utilització de tecnologies netes per al fraccionament selectiu del vidre, els plàstics i els diferents metalls. La primera fase del procés consisteix en una curosa separació dels components potencialment perillosos (C.P.P.), tals com condensadors, circuits impresos i plàstics que contenen PCB´s, relés de mercuri, acumuladors de níquel/cadmi, etc ... Aquests components potencialment perillosos són entregats a gestors autoritzats per al seu correcte tractament.

2.- Revalorització
Posteriorment es procedeix a la classificació dels diferents tipus de plàstics i metalls (fèrrics i no fèrrics) i s´inicia un procés industrial de successives mòltes i trituracions. Cada tipus implica un específic procés de revalorització i tractament que permet recuperar-lo i tornar-lo al cicle productiu.

Legislació Vigent

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero,sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Artículo 5. Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

1. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como mínimo, la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados, de conformidad con
lo establecido en el anexo III.

2. Las operaciones de tratamiento tendrán como prioridad, por este orden, la reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación. A las operaciones de valorización les será de aplicación el régimen jurídico establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendiendo a las características de las operaciones y a la peligrosidad de los componentes que constituyan el objeto de la gestión.

3. Todas las operaciones de tratamiento se realizarán aplicando mejores técnicas disponibles. En particular, las operaciones de traslado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se realizarán de tal modo que se pueda lograr la mejor descontaminación, reutilización y el reciclado de los aparatos enteros o sus componentes.

Sabies que ... ?

Es calcula que al nostre país hi ha entre 25 i 30 milions de telèfons mòbils desats al calaix, terminals espatllats o en desús que ens resistim a llençar o a reutilitzar.

Tot just 1 de cada 5 mòbils es recicla.

El telèfon mòbil ha esdevingut imprescindible en les butxaques dels ciutadans com el DNI.

Al nostre país s´ha reciclat fins el moment, 750.000 Kg de ferralla cel•lular, que equival a 6 milions de mòbils. Una xifra insignificant si es té en compte que només l´any passat se´n van vendre 20 milions.

El telèfon mòbil cada cop dura menys en mans de l´usuari perquè al convertir-se en un objecte de presumpció i de moda, es renova com el vestuari i cada cop menys per motiu d´avaria.

La vida mitja d´un telèfon mòbil al nostre país és de 16 mesos.

Cada ciutadà ha tingut uns 4 terminals de promig al llarg de la seva vida.

Importància de que el material el tracti un GESTOR AUTORITZAT

El destinatari final del material recuperat és un gestor autoritzat per als Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) que assegura un correcte tractament dels mateixos i el màxim grau de reciclatge. El destí desitjat serà sempre el gestor especialitzat en cada tipus de residu, que serà millor que el generalista que ho accepta tot. És important que el gestor garanteixi la correcció de tot el procés, des de la recollida i el transport, fins el desmuntatge, la separació de materials i el destí final de totes les fraccions resultants, tant de les valoritzables com de les no valoritzables. És d´especial importància la separació d´aquelles fraccions potencialment perilloses, que hauran de rebre el tractament específic adequat.

Per què reciclar suposa un cost?

Cada vegada que s´adquireix un mòbil al nostre país, es paga un cànon de quatre cèntims per al seu reciclatge. Amb aquesta quantitat i el valor dels materials reutilitzats es costeja part del denominat sistema integrat de gestió de residus, que inclou la recollida, el transport i el tractament. El cost total de reciclatge ve a ser de nou cèntims per cada aparell inservible. Però encara que els gestors especialitzats recuperen tots aquells materials reciclables presents en els Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) mitjançant els diversos processos tècnics, que van des del desmuntatge manual fins a complexos sistemes de trituració i separació de metalls, passant per equips de detecció automàtica de plàstics, etc. Tots aquests processos suposen unes instal•lacions i uns costos d´explotació notables, que en la major part dels cassos, no es compensen amb els ingressos de la venta de les fraccions recuperades. A més a més, han de garantir el compliment de les exigents normatives vigents.

Beneficis pel medi ambient

Sens dubte l´elecció del reciclat específic dels Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) és la millor opció des del punt de vista mediambiental.
El reciclatge té sentit no només per la reducció de l´impacte ambiental degut a la menor contaminació originada pels tractaments anteriorment decrits, sinó també perquè permet economitzar recursos escassos i l´energia necessària per a la extracció dels mateixos en les explotacions mineres, a través de la recuperació dels seus diferents materials plàstics i metàl•lics.
La Unió Europea estima que els 6 milions de tones de RAEE que es produeixen anualment tenen més de 3,5 milions de tones de metall
Es calcula que el reciclatge RAEE contribuirà en estalviar al voltant de 120 milions de Gigajoule l´any, que equival a 2,8 milions de tones de petroli. L´ús dels materials reciclats permetria estalviar entre el 60% i el 80% de l´energia necessària per produir els materials verges, equivalents als reciclats.

Pels campions del reciclatge

Si el teu mòbil encara funciona i el dones a l´establiment del teu operador en el moment d´adquirir un nou model, segurament podràs obtenir algun descompte.
Però aquesta no és la única via per desfer-se d´un mòbil que funciona. N´hi ha una altra de més solidària: la seva reutilització com aparell de segona mà. Busca i segur que trobaràs a algú que t´agrairà el poder seguir utilitzant el teu terminal.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient