Disquets

Codi T-1935 de l´ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat per Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) i té és de 15 anys d´experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat, que en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí i tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb la elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per a auditories ISO 14001.

Descripció del Procés de Reciclatge de disquets

Al final de la seva vida útil, els disquets han de ser tractats en un procés que ofereixi garanties per recuperar els seus components ja que tots ells són aprofitables.
El procés de reciclatge seleccionat per BLIPVERT permet el servei de tecnologies netes per al fraccionament selectiu dels diferents plàstics i metalls mitjançant un procés industrial de successives mòltes i trituracions. Posteriorment es separen els elements fèrrics dels plàstics mitjançant electroimants i cada tipus obtingut implica un específic procés de revalorització i tractament que permet recuperar-lo i tornar-lo al cicle productiu.

Que és un disquet?

Disquet o Disc flexible, en el món de les computadores, és un element pla de mylar (PET) recobert amb òxid de ferro que conté partícules minúscules capaç de mantenir un camp magnètic, i encapsulat en una carcassa o funda protectora de plàstic. La informació s´emmagatzema en el disquet mitjançant el cap de lectura i escriptura de la unitat de disc, que altera la orientació magnètica de les partícules. La orientació en una direcció representa el valor vinari 1, i la orientació en una altra el valor vinari 0. Depenent de la seva capacitat, un disc d´aquest tipus pot contenir des d´alguns cents de milers de bytes d´informació fins a un milió. Actualment només s´aconsegueixen disquets de 1.44MB. Un disc de 31/2 polzades tancat en plàstic rígid es denomina normalment disquet, però també pot anomenar-se disc flexible en referència al disc anterior que conté informació.

Breu història dels disquets

Existeixen (o millor dit, han existit) tres tipus de disquets :

Floppy Disk 8" : La unitat de Floppy Disk va ser inventada a IBM per Alan
Shugart al 1967. Es va oferir el primer disc magnètic 8", que va permetre accesar dades directament i va ser l´antecedent dels discs durs i flexibles (disquets). La seva capacita era de 1 Mbytes. Ja no s´utilitza.

Minifloppy 51/4: Un disc flexible de 5,25" (13,3 cm) presentat per Shugart al 1978, que es va utilitzar extensament en computadores personals. Va substituir al disc flexible de 8" de IBM, i va ser al mateix temps, reemplaçat pel microfloppy de 3,5" (8,9 cm) desenvolupat per Sony. Tenia una capacitat de 100K FINS A 1,2 Mbytes. Ja no s´utilitza.

Microfloppy de 31/2: Va ser desenvolupat per Sony l´any 1985, aquests discs ràpidament van desplaçar a tots els anteriors per tenir més dades i ser molt més fàcils d´emmagatzemar, transportar i manipular que els seus corresponents de 5,25" (13,3 cm). Va ser molt popular degut a la seva coberta compacta i rígida i tenia una capacitat des de 400KB fins a 2MB i més, encara que l´estàndar va ser el de 1.44 MB. Des de l´aparició del CD estan en desús.

Elements que componen un disquet

Un disc flexible o disquet (floppy disk) és com una cinta de casset:

Ambdós utilitzen un material prim a base de plàstic cobert amb òxid de ferro. Aquest òxid és un material ferromagnètic, el que significa que si vostè l´exposa a un camp magnètic, aquest quedarà magnetitzat per l´esmentat camp.

Ambdós poden gravar informació instantàneament.

Ambdós poder ser utilitzats i reutilitzats les vegades que es vulgui.

Si has utilitzat un casset de música, sabràs que aquest té una desavantatge: és un dispositiu seqüencial. La cinta té un començament i un final i per a moure la cinta a una altra cançó que es troba en un altre lloc de la cinta, necessitaràs utilitzar els botons » fase forward (avançament ràpid) i fase rewind (enrere) per trobar el ºinici d´una cançó, degut a que el cap de la cinta és estàtica. Un disc flexible, a l´igual que una cinta de casset, és fet de material prim a base de plàstic cobert amb un material magnètic a ambdós costats. No obstant, té forma de disc en comptes d´una cinta llarga i prima. Les pistes s´ubiquen en anells concèntrics per a que els programes puguin passar a llegir de “l´arxiu 1” a l´arxiu 19 sense llegir els arxius del 2 al 18. El disquet girarà i els caps es desplaçaran a la pista correcte, entregant el que es coneix com “l´emmagatzematge d´accés directe” [direct access storage].

Carcassa de plàstic: Protegeix el disc magnètic de la pols, cops i abrasions externes.
Paper de protecció: Protegeix al disc contra el fregament de la carcassa (i el manté net).
Orifici de lectura/escriptura: Permet que els caps de la unitat accedeixin al disc.
Disc magnètic: Conté la informació (pistes i sectors).
Centre metàl•lic de tracció: Permet la subjecció del disc magnètic al motor d´arrossegament de la unitat.
Làmina de metall obturadora: Protegeix el disc magnètic quan no està en us.
Resort: Desplaça la làmina de metall a la seva posició original per protegir el disc.
Indicador de densitat: Si el disquet porta un orifici en aquest part, és de doble densitat (1.44MB) si no el porta és que és de baixa densitat (720KB)
Seguretat d´escriptura: Quan la mossa tapa l´orifici es pot escriure en el disc, de l´altra manera el disc està protegit contra escriptura.
Ala flexible de metall: Empeny el paper protector contra el disc magnètic per a mantenir-lo net.

Legislació Existent

REAL DECRET 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

Article 5. Tractament de residus d´aparells elèctrics i electrònics.

1. Els residus d´aparells elèctrics i electrònics que continguin materials o elements perillosos seran descontaminats. La descontaminació inclourà, com a mínim, la retirada selectiva dels fluids, components, materials, substàncies i preparats, de conformitat amb l´establert en l´annex III.

2. Les operacions de tractament tindran com a prioritat, per aquest ordre , la reutilització, el reciclat, la valorització energètica i la eliminació. En les operacions de valorització se´ls aplicarà el règim jurídic establert en la Llei 10/1998, del 21 d´abril, de Residus, atenent a les característiques de les operacions i a la perillositat dels components que constitueixin l´objecte de la gestió.

3. Totes les operacions de tractament es realitzaran aplicant les millores tècniques disponibles. En particular, les operacions de trasllat de resudus d´aparells elèctrics i electrònics es realitzaran de tal manera que es pugui aconseguir la millor descontaminació, reutilització i el reciclat dels aparells sencers o dels seus components.

Per que es fan malbé els disquets vells?

El principal problema relacionat amb la conservació de les cintes magnètiques radica en l´estabilitat de l´adhesiu, és a dir, el component que manté unides les partícules magnètiques (òxid) al suport plàstic (Mylar). Quan les cintes s´exposen a condicions d´humitat i temperatura inadequades, les diferents capes que la composen pateixen processos de contracció i expansió. Aquestes variacions, produeixen danys en la superfície magnètica de vegades irreparables: poden trencar l´adhesiu i fer que les partícules metàl•liques, es desprenguin de la seva base plàstica. Tècnicament, s´anomena flaking off. La humitat també pot tornar enganxós aquest adhesiu fent impossible la seva lectura, anomenant-se sticky shed syndrome. (Síndrome del residu enganxós).

Cures específiques que s´han de tenir en compte amb els disquets:

No tocar la superfície del disc (ni per pura curiositat). Es contamina i fàcilment li causa error.

 1. Mantenir allunyat el disquet de camps de fonts magnètiques, com per exemple calculadores, telèfons, televisors, parlants, claus i en general tot element metàl•lic que hagués pogut estar exposat a alguna font magnètica i per lo tant, pugui tenir algun tipus de magnetisme (encara que sigui mínim).
 2. Mantenir-los lluny de la calor (inclosa la calor corporal)
 3. Mantenir-los lluny del fum (si, els disquets són anti-fumadors), pols, brutícia, aire salat.
 4. No doblegar-los.
 5. No ubicar-los mai a sobre de superfícies metàl•liques (aquestes poden tenir algun tipus de magnetisme).
 6. No els poseu mai a sota d´objectes pesants, (ni exerciu pressió de cap tipus).
 7. No mullar-los.
 8. No tocar mai la tapa metàl•lica del disquet (cregui´m, li dic per experiència).
 9. No utilitzar alcohol, thiner o freó per a netejar el disc (de fet, la única cosa que ha de netejar és la superfície de plàstic externa).
 10. No utilitzar bandes elàstiques o clips per al paper en el disc (per favor ...).
 11. No escriure el rètol del disc amb llapis o bolígraf, utilitzar només marcador de feltre a demés, és millor que escrigui el rètol abans d´enganxar-lo al disquet.
 12. No utilitzar un borrador sobre el disc (és el mateix que exercir pressió).
 13. No aplicar més d´un rètol adhesiu al disquet (compra´n un altre, són barats).
 14. Inseriu-ho amb cura, agafant el cantó superior i col•locant-lo en la unitat (mai fent força, si no entra, no insisteixi i verifiqui).
 15. Retirar també amb cura el disquet de la unitat una vegada acabis d´utilitzar-lo.
 16. La millor manera de manipular-los és pels cantons amb les polpes dels dits (amb molt de compte i mai agafar-los ja que exercim pressió)
 17. Pocuri aconseguir una caixeta o cartutxera per a mantenir-los emmagatzemats i poder-los traslladar o també quan no els estigui utilitzant.

Importància de que el material el tracti un GESTOR AUTORITZAT

El destinatari final del material recuperat és un gestor autoritzat per als Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) que assegura un correcte tractament dels mateixos i el màxim grau de reciclatge. El destí desitjat serà sempre el gestor especialitzat en cada tipus de residu, que serà millor que el generalista que ho accepta tot. És important que el gestor garanteixi la correcció de tot el procés, des de la recollida i el transport, fins el desmuntatge, la separació de materials i el destí final de totes les fraccions resultants, tant de les valoritzables com de les no valoritzables. És d´especial importància la separació d´aquelles fraccions potencialment perilloses, que hauran de rebre el tractament específic adequat.

Per què reciclar suposa un cost?

Els gestors especialitzats recuperen tots aquells materials reciclables presents en els disquets mitjançant els diversos processos tècnics, que van des de el desmuntatge manual fins a complexos sistemes de trituració i separació de metalls, passant per equips de detecció automàtica de plàstics, etc. Tots aquests processos suposen unes instal•lacions i uns costos d´explotació notables, que en la major part dels cassos, no es compensen amb els ingressos de la venta de les fraccions recuperades. A més a més, han de garantir el compliment de les exigents normatives vigents.

Beneficis pel medi ambient

Hi ha mercats ben desenvolupats per als productes del reciclatge de disquets com són el PET i els diferents metalls, cosa que encara fa més greu que els disquets acabin llençats en un abocador com brossa.
Sens dubte l´elecció del reciclatge específic dels disquets és la millor opció des del punt de vista mediambiental. El reciclatge té sentit no només per la reducció de l´impacte ambiental degut a la menor contaminació originada pels tractaments anteriorment decrits, sinó també perquè permet economitzar recursos escassos i l´energia necessària per a la extracció dels mateixos en les explotacions mineres, a través de la recuperació dels seus diferents materials plàstics i metàl•lics.

Pels campions del reciclatge

Col•laborar amb el servei integral de reciclatge de disquets BLIPVERT ja és realitzar un gest únic, per l´absoluta novetat, que ens situa en una posició d´`elit en els sistemes de reciclatge europeu.T´aconsellem doncs, que en el cas de disposar d´informació valiosa en un disquet, la copis en qualsevol altre suport de nova generació i dipositis el disquet en el nostre contenidor. Si el contingut del disquet no és rellevant, diposita´l directament.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient