Cartutxos d'impressora

Codi T-1935 de l’ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat de i té més de 15 anys d’experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat, que en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí i tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb la elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per a auditories ISO 14001.

Diversitat de sistemes d’impressió

No hi ha dubte, des que Johannes Gutenberg inventà la impremta, la impressió de documents (textos i fotografies) ha evolucionat notablement i, amb l’aparició de l’Ordinador Personal i perifèrics orientats a l’escriptura (impressores), la impressió deixa d’estar reclosa en tallers especialitzats per a estendre’s a multitud de llars.
Els avenços tecnològics i la diversitat de línies de desenvolupament plantejades pels fabricants han portat a l’existència de diferents sistemes d’impressió. Existint, entre d’altres, Impressores d’Impacte (Margarita, Matricials, de Bola), Impressores d’Injecció de Tinta i Impressores Laser.
Tots aquests tipus d’impressora necessiten, per al seu funcionament, de cintes entintades, cartutxos de tinta o tòner.

Impressió Làser i Fotocopiadores: El Tòner

Les impressores de làser i impressores de terminal utilitzen aquest mètode para adherir tòner al suport. Treballen amb el principi Xerographic que està funcionant a la major part de les fotocopiadores: adherint tòner a un tambor de impressió sensible a la llum, i emprant electricitat estàtica per transferir el tòner al medi de impressió al qual s’uneix mercès al calor i la pressió.
Les impressores làser són conegudes per la seva impressió d’alta qualitat, bona velocitat de impressió i baix cost per còpia. Les impressores làser estan disponibles tant en color como en monocrom.
Amb el naixement de làsers de precisió a preu raonable ha esdevingut la impressora monocromàtica basada en tòner dominant en aplicacions per a oficines.
Un altre tipus d’impressora basat en tòner es la impressora LED la qual utilitza una col·lecció de LEDs en lloc de làser per a provocar l’adhesió del tòner al tambor de impressió.
El tòner, també anomenat tinta seca, és una pols fina, normalment de color negre, que es diposita en el paper que es pretén imprimir mitjançant atracció electrostàtica.
Un cop adherit el pigment, es fixa al paper mitjançant pressió o calor adequats.
Degut a que en el procés no intervenen diluyentes, originalment es va denominar Xerografia, del grec Xeros que significa sec.

Impressores d’Impacte

Les impressores d’impacte es basen en la força de l’impacte per transferir tinta al medi, de forma similar a les màquines d’escriure, estan típicament limitades a reproduir text. En un moment donat van dominar la impressió de qualitat. Hi ha principalment de dos tipus:

Matriu de punts (Dot-Matrix)

En el sentit general, moltes impressores estan basades en una matriu de pixels o punts que, junts, formen la imatge més gran. De tota manera, el terme matriu o de punts s’empra específicament per a les impressores d’impacte que utilitzen una matriu de petites agulles per crear punts precisos. Les esmentades impressores són conegudes com matricials. L’avantatge de la matriu de punts sobre altres impressores d’impacte és que poden produir imatges gràfiques a més de text. De tota manera, el text és generalment de qualitat més pobre que amb les impressores d’impacte de tipos.
Algunes sub-classificacions d’impressores de matriu de punts són les impressores de filferro balístic i les impressores d’energia emmagatzemada.
Les impressores de matriu de punts poden estar basades o bé en caràcters o bé en línies, referint-se a la configuració del capçal d’impressió.
Les impressores de matriu de punts encara són d’us comú per aplicacions de baix cost i baixa qualitat com caixes registradores. El fet que utilitzin el mètode d’impressió d’impacte els permet ser emprades per a la impressió de documents autocalcants com ara rebuts, albarans …, on altres mètodes d’impressió no poden utilitzar aquest tipus de paper.

Sublimació de tinta (Dye-sublimation o Dye-sub)

Les impressores de sublimació de tinta empren un procés d’impressió que utilitza calor per transferir tinta a medis com targetes de plàstic o paper. El procés consisteix usualment en posar un color cada vegada utilitzant una cinta que té pannells de color. Aquestes impressores estan principalment pensades per aplicacions de color d’alta qualitat, inclòs fotografia a color, i són menys recomanables per text. Inicialment utilitzades a les copisteries, cada cop més s’estan dirigint als consumidors d’impressores fotogràfiques.

Els cartutxos de tinta

No hi ha dubte que conèixer les característiques dels cartutxos de tinta ens ajudarà a "tractar-los" millor, estalviar en la mesura del possible i, per descomptat, entendre la importància de la seva reutilització i/o reciclat.
En el moment que enviem a imprimir qualsevol informació, la impressora rep les dades i les emmagatzema en una memòria intermèdia (buffer). Quan la impressora disposi de suficients dades en aquesta memòria, construirà una matriu de dades que seran les que s’han d’enviar al cartutx per a la correcta impressió de les esmentades dades.
Els cartutxos es composen d’un seguit d’orificis que actuen com canons pels que sortirà la tinta a pressió, ordre executada pel processador de la impressora que arriba pel cable "pla blanc" que veiem moure’s amb el cartutx. Per dibuixar un caràcter concret (una lletra per exemple) la impressora haurà d’activar al mateix temps tants orificis com sigui necessari per poder imprimir-lo.

Tipus de cartutxos

Segons el seu sistema de funcionament, els cartutxos es poden classificar en:

1. Cartutxos "Bubble-Jet".
El sistema d’impressió amb aquest tipus de cartutxos es realitza augmentant la temperatura de la tinta. Existeix un petit component (resistència) que quan s’hi fa circular un corrent augmenta de temperatura i per tant la de la tinta que està al seu entorn. Aquest augment, fa bullir la tinta provocant una bombolla de "vapor de tinta" i al augmentar la seva pressió, aconsegueix un desplaçament d’aquesta cap a l’orifici de sortida.

 2. Cartutxos tipus "Desk-Jet".
Un altre sistema molt utilitzat és el conegut com "Desk-Jet" i el seu funcionament està basat en el moviment d’un cristall piezoelèctric. Aquest tipus de cristalls (normalment de quars, molt estès també en rellotgeria o per mantenir freqüències en dispositius electrònics) es corben o canvien de forma al aplicar-hi un determinat voltatge. Cada microconducte té un d’aquests cristalls que al deformar-se, fan un efecte de bombeig de la tinta cap a la sortida de l’orifici i per tant aconseguirem la impressió.

Precaució: usar un cartutx buit (sense tinta) provocarà que les resistències o els metalls piezoelèctrics puguin deformar-se per escalfament, ja que el pas de la tinta que mouen fa l’efecte de refrigerant. Usar cartutxos que ja no imprimeixin de forma fluida (els falta tinta) provocarà que els orificis o microconductes pels que no sorti, es danyin de forma permanent.

Els cartutxos en relació a les marques, es divideixen bàsicament en 2 tipus.

 • Els que tenen el capçal d’impressió en el mateix cartutx. Sistema utilitzat per fabricants d’impressores com HP, Lexmark, Canon...
 • Els que tenen el capçal a la pròpia impressora i els cartutxos són única i exclusivament contenidors de tinta. Sistema utilitzat per fabricants d’impressores com Epson.

La Tinta

Existeixen, bàsicament, dos tipus de tinta per impressores:

 • Tinta penetrant de secat lent: S’utilitza principalment per impressores monocromàtiques.
 • Tinta de secat ràpid: d’ús comú en impressores a color, ja que aquestes impressores barregen tintes de diferents colors i s’han de secar ràpidament per evitar distorsions.

L’objectiu de tot fabricant de tintes per impressores es que les seves tintes puguin imprimir sobre qualsevol medi i per això desenvolupen quasi diàriament nous tipus de tinta amb composicions químiques diferents.

Contaminants / Medis Afectats / Impacte Ambiental

Els cartutxos de tinta i tòner esgotats, així com els que es troben incorporats en impressores descartades poden ser components perillosos per contenir o haver contingut algun tipus de dissolvents qualificats com substàncies perilloses (Orden 304/2002).
Els tòners de colors acostumen contenir substàncies constituïdes per metalls pesats o substàncies orgàniques potencialment perilloses (Orden 304/2002).
Per això, aquests residus s'han de considerar residus especials, ja que:

 • si es disposen en un abocador incontrolat, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius;
 • si es cremen en una incineradora inadequada, els metalls es vaporitzen, es dispersen per l'aire i, quan plou, són arrossegats cap a la terra i els cursos d'aigua. La major part dels metalls són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària. Les instal·lacions de gestió de residus que hi ha a Catalunya, tant els abocadors com les incineradores, ja compleixen normes molt estrictes (impermeabilització del sòl o depuració de gasos).
 • Quan finalitza la seva vida útil, el plàstic dels cartutxos de tinta tarda com a mínim 300 anys en degradar-se de forma natural. El cartutx que avui tirem a la brossa sense donar li importància, ho patiran com a mínim tres generacions més.

Per això és necessari que adoptem el costum de reciclar aquests productes. El primer pas camí del reciclatge es fa amb la recollida selectiva en contenidors especials, com els facilitats per alguns fabricants i empreses especialitzades en recollida i reciclatge, on s’inclouen les minideixalleries. El reciclatge de cartutxos d’impressora ha portat al naixement de noves empreses dedicades principalment a la reutilització de cartutxos i per part dels fabricants de cartutxos originals (HP, Canon, etc.), a nous plans d’actuació per a la recuperació de cartutxos usats.

Reutilització o Reciclatge

Les polítiques ambientals dels fabricants diferencien aquests conceptes i, fins i tot, divideixen la Reutilització en dos tipus :

 • Reutilització de peces o parts de consumibles usats com a part integrant del muntatge d’altres de “nous”.
 • Tornar a omplir el cartutx, amb un control previ per identificar i substituir les parts danyades i control de qualitat posterior de verificació de funcionament

Reutilització

REUTILITZAR no significa només emplenar o recarregar el dipòsit de tòner o tinta. Reciclar significa substituir la tinta o tòner aprofitant les carcasses plàstiques i peces mecàniques, substituint els elements deteriorats o desgastats per d’altres nous d’idèntica qualitat o superior que els originals. Una dada a tenir en compte és que per a la fabricació d’una carcassa de plàstic (el cartutx) es necessiten entre 20 a 25 litres de petroli brut.
Les línies de producció de les empreses dedicades a aquest procediment, apliquen protocols de qualitat tan estrictes que resulta impossible diferenciar el que conté elements o parts reciclades o recuperades del que s’ha manufacturat totalment amb components nous. Excepte, en alguns casos, per les indicacions a l’embalatge o etiquetatge.

Reutilització de cartutxos de tòner

 • Procés de reutilització d’un cartutx de tòner (popularment anomenat “Reciclatge” del cartutx)
 • Primer: proba inicial de impressió per comprovar que tots els elements funcionen. En aquest punt es decideix quines peces s’han de canviar o si tot el cartutx ha de ser desestimat.
 • Obrir el cartutx i separar la unitat de neteja i el dipòsit
 • Retirar el tambor i netejar amb un drap impregnat en òxid de ceri. Si és defectuós es diposita en el contenidor especialment habilitat pe aquesta fi
 • Retirar el rodet de càrrega i netejar amb sabó
 • Buidar el dipòsit del tòner residual que pogués quedar, mitjançant aspiració. Les restes de tòner es dipositen en un recipient específic
 • Amb un bastonet humitejat en alcohol isopropílic netejar els contactes del rodet de càrrega per on circula la corrent elèctrica
 • Es desmunta el rascador i es neteja amb òxid de ceri
 • Es retira el rodet magnètic, s’aspira i neteja amb paper
 • S’omple el dipòsit amb tòner
 • Es col·loca un precinte per evitar pèrdues de tòner
 • S’instal·len els engranatges i eixos
 • Es posa la tapa i s’acobla la unitat de neteja i dipòsit
 • Es realitza una proba final d’impressió
 • S’introdueix en una bossa de plàstic aluminitzat i es segella tèrmicament, quedant totalment embalat. Es col·loca un protector i s’introdueix en una caixa de cartró que també es segella amb un precinte identificatiu del tipus de cartutx que va en el seu interior.

Reutilització de cartutxos de tinta

 • El primer pas és la neteja del capçal del cartutx amb aigua destil·lada i paper secant
 • Amb una xeringa, s’insereix la quantitat necessària de tinta per a cada model de cartutx
 • S’efectua la neteja externa del cartutx i del capçal amb vapor d’aigua a pressió
 • Es comprova el correcte funcionament del cartutx mitjançant una proba d’impressió
 • S’embala, col·locant els precintes dels contactes de coure i la sortida de tinta. Es col·loca el holder i s’introdueix a la caixa corresponent

Reciclatge

RECICLAR, segons els conceptes manegats pels fabricants, implica aquells cartutxos de tòner o tinta no reutilitzables (pel seu estat, característiques, envelliment, model…) i també aquelles peces dels reutilitzables que no passen el control de qualitat.
Entregant se a reciclador autoritzat per al seu correcte processament.

El reciclatge de consumibles a España
El reciclatge de consumibles a España és una activitat que comença a desenvolupar-se. Actualment es recicla aproximadament el 18% de tots els productes d’aquest tipus que es consumeixen, mentre que als Estats Units la xifra ja arriba al 50% de la producció, Alemanya arriba fins el 40% i França va fins el 25% de productes reciclats.

Els fabricants i el Reciclatge.

Cada cop més, els fabricants de cartutxos, tòners i cintes entintades per impressores i màquines d’escriure manifesten una creixent sensibilització ambiental. Desenvolupant productes que al llarg del seu cicle de vida (des de la fase de disseny i producció fins l’embalatge, distribució, i posterior reciclatge i/o reutilització) siguin tan respectuosos com sigui possible amb el Medi Ambient.
Els seus programes de reciclatge mantenen milers de tones de consumibles allunyats dels abocadors públics. Donen alternatives als consumibles usats: reprocessament de cartutxos d’impressió, reutilització de tòner usat, recuperació de metalls i plàstics i conversió de residus en energia.
Per dur a terme aquesta filosofia de treball es centren, bàsicament, en las 3R : Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
Empreses importants del mercat de consumibles, com Brother, concreten i basen la seva política d’actuació en cinc principis : Reduir residus, Reutilitzar material rebutjat sempre que sigui possible, Transformar material recuperat per a d’altres usos, Reciclar en lloc de descartar i Refusar la compra de productes contaminants.

Els fabricants i el Reciclatge. Alguns exemples.
L’empresa Pelikan Hardcopy, des de 1997 du a terme un programa anomenat ‘Recycling for the Future’ que permet reciclar un elevat percentatge de components dels cartutxos de tinta per a impressores Inkjet i del tòner per impressores làser, amb totes les garanties per al nostre entorn.
Oki Systems Ibérica crea una xarxa de distribuïdors certificats de consumibles, amb tots els avantatges i garanties de OKI, i que permet a l’usuari desfer-se del seu consumible original usat de  manera ecològica i segura. En el cas de Oki, ja està en marxa, aquesta companyia posa a disposició dels seus clients la oportunitat de reciclar els tòners un cop consumits enviant-los a la seva central. A més d’això, Oki assegura que els seus productes estan pensats per provocar el menor impacte ambiental.
Xerox s’ha compromès amb la pràctica comercial responsable i respectuosa amb el medi ambient. Green World Alliance és un programa de reciclatge de Xerox que redueix al mínim l’impacta dels consumibles d’impressora i ofereix opcions per desfer se dels contenidors buits.
Epson ha decidit implantar una política de protecció del medi ambient a les seves activitats amb el propòsit d’aconseguir Standard de conservació a les empreses subsidiàries.
Algunes de les línies principals d’aquesta política són: la creació i oferta de productes no agressius amb el medi ambient; la transformació de tots els processos amb la finalitat de reduir els seus efectes sobre l’entorn; y per acabar, la millora del sistema de gestió ambiental.
El programa de reciclatge de cartutxos de tòner de Canon és un programa d’abocament zero on cada component d’un cartutx de tòner usat és reutilitzat (75%) o reciclat (100%). Els components no aptes per a la seva reutilització, són reciclats per a la fabricació d’altres productes, com ara: materials per a la construcció. Per cada cartutx de tòner recollit, Canon fa un donatiu al “World Wildlife Fund’s Freshwater Program”.

Consells per estalviar tinta i cuidar els cartutxos

 • Imprimir sempre amb la qualitat que necessitem. Imprimir a qualitats altes quan el que volem fer és obtenir un text per llegir lo nosaltres mateixos, reduirà dràsticament la quantitat de tinta disponible.
 • Si pensem emplenar els cartutxos, recorda que serà millor emplenar-lo als primers símptomes de falta de tinta. En cas contrari podríem provocar avaries irreversibles en els cartutxos.
 • Si tenim diferents cartutxos de tinta carregats i només en podem fer servir un, assegurat de guardar el segon en una petita bossa de plàstic hermètica per evitar la evaporació i cristal·lització de la tinta.
 • Realitzar de tant en tant la neteja dels nostres capçals, pot allargar la vida del cartutx ja que els orificis romandran oberts i impedirà que es cremin o fonguin per falta de pas de tinta.

Curiositats

 • El  2006, Canon recollí més de 133.000 tones de cartutxos.
 • Si aquest és el resultat de la campanya de reciclatge i reutilització de dos fabricants… Imagina el volum total reciclat!! . I, malgrat tot, Segueixen existint tones de cartutxos abocats incontroladament o inadequada!
 • La Green World Alliance de Xerox, programa de reutilització i reciclatge evità que més de 2,7 milions de cartutxos i tòners acabessin als abocadors durant l’any 2006.
 • L’augment de vendes d’impressores Làser, significa un increment de residus provinents dels cartutxos de Tòner, quan en realitat, prop del 80% dels components d’aquest cartutx són re- utilitzables. N’hi hauria prou amb dipositar-los en contenidors previstos amb aquesta fi per Fabricants i la Administració, com ara les minideixalleries
 • De cada 100.000 cartutxos que reciclem, podem recuperar:
  9599 kilos d’alumini
  40 tones de plàstic, que equivalen a 1.000.000 de litres de petroli.
 • Per cada cartutx de tòner recollit, Canon fa un donatiu al “World Wildlife Fund’s Freshwater Program”.

Normativa Aplicable

Sistema de tractament i reciclatge de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics: es donarà prioritat a la reutilització dels RAEE o algun dels seus components, reparant-los si fos necessari. En aquest procés, com a mínim es retiraran tots els fluids i components assenyalats a l’Annex II de la Directiva europea 2002/96/CE, és a dir: condensadors amb PCB, components con Hg, piles i acumuladors, targes de circuits impresos, cartutxos de tòner, plàstics amb BFR, residus d’amiant, TRCs, CFCs, entre altres.

Directiva per a la Restricció de l’us de substàncies perilloses de la Unió Europea o RoHS, va entrar en vigor el 1 de juliol 2006. La nova directiva sobre RoHS restringeix l’ús de determinats materials – plom, mercuri, cadmi, crom hexavalent i retardadors de flama bromats: PBB (polibromobifenils) i PBDE (polibromodifenilèters) – en productes elèctrics i electrònics.

Residus perillosos

 • Orden de 13 de octubre de 1989, sobre Residus Tòxics i Perillosos, mètodes de caracterització. (BOE nº 270, de 10.10.89). Desenvolupa el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, i trasposa la Directiva 84/449/CEE, de 25 de abril de 1984
 • Real Decreto 952/1997, de 20 de juny, pel que es modifica el Reglament per a l’execució de la Ley 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos (BOE nº 160, de 05.07.97). Es publica la llista de residus perillosos, aprovada mitjantçant Decisión 94/904/CE.
 • El Real Decreto 208/2005 assumint la Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió de residus, té com objectius reduir la quantitat d’aquests residus i la perillositat dels seus components, fomentar la reutilització dels aparells i la valorització dels seus residus i determinar una gestió adequada intentant de millorar l’eficàcia de la protecció ambiental.

Mesures de prevenció
Els productors d’aparells elèctrics i electrònics, dels seus materials i dels seus components hauran de: Dissenyar i produir els aparells de forma que es faciliti el seu desmuntatge, reparació i, en particular, la seva reutilització i reciclatge. A tal efecte, no s’adoptaran característiques específiques de disseny o processos de fabricació dels esmentats aparells que impedeixin la seva reutilització.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient