Carregadors de mòbils

Codi T-1935 de l´ARC de la Generalitat de Catalunya

BLIPVERT és transportista autoritzat per Residus d´Aparells ElèctricS i Electrònics (RAEE) i té més de 15 anys d´experiència en el món del reciclatge. Això ens permet oferir un servei especialitzat que, en estreta relació amb el client, li aporta un gran coneixement sobre la composició dels materials a reciclar, el percentatge previst de revalorització, les possibilitats de reciclatge i una garantia sobre el destí i el tractament adequat de tots els materials. El servei es completa amb l´elaboració de la informació i dels certificats de tractament corresponents vàlids per a auditories ISO 14001.

Descripció del procés

A la fi de la seva vida útil, els carregadors han de ser tractats en un procés que ofereixi garanties per recuperar els components aprofitables i tractar adequadament els potencialment perillosos.

1.- Desmuntatge i descontaminació
El procés de reciclatge seleccionat per BLIPVERT permet la utilització de tecnologies netes per al fraccionament selectiu del vidre, els plàstics i els diferents metalls. La primera fase del procés consisteix en una curosa separació dels components potencialment perillosos (C.P.P.), tals com condensadors, circuits impresos i plàstics que contenen PCB, relés de mercuri, acumuladors de níquel/cadmi, etc ... Aquests components potencialment perillosos són entregats a gestors autoritzats per al seu correcte tractament.

2.- revalorització.
Posteriorment es procedeix a la classificació dels diferents tipus de plàstics i metalls (fèrrics i no fèrrics) i s´inicia un procés industrial se successives mòltes i trituracions. Cada tipus implica un procés específic de revalorització i tractament que permet recuperar-lo i tornar-lo al cicle productiu.

Legislació Vigent

Aquestes bombetes (llums), a demés de ser un residu perillós, esta subjectes a la directiva RAEE per al reciclatge d´aparells electrònics i elèctrics degut als circuits electrònics on estan comprimides les resistències.

REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero,sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

Artículo 5. Tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

1. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan materiales o elementos peligrosos serán descontaminados. La descontaminación incluirá, como mínimo, la retirada selectiva de los fluidos, componentes, materiales, sustancias y preparados, de conformidad con
lo establecido en el anexo III.

2. Las operaciones de tratamiento tendrán como prioridad, por este orden, la reutilización, el reciclado, la valorización energética y la eliminación. A las operaciones de valorización les será de aplicación el régimen jurídico establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, atendiendo a las características de las operaciones y a la peligrosidad de los componentes que constituyan el objeto de la gestión.

3. Todas las operaciones de tratamiento se realizarán aplicando mejores técnicas disponibles. En particular, las operaciones de traslado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se realizarán de tal modo que se pueda lograr la mejor descontaminación, reutilización y el reciclado de los aparatos enteros o sus componentes.

Cap al carregador Universal?

Hi ha més de 70 tipus de carregadors de mòbil, ja que cada marca en té com a mínim 2 models diferents en el seu catàleg. Crear un carregador universal no només facilitaria bastant a milers d´usuaris que van sempre demanant-ne un a l´oficina, sinó que reduiria notablement els residus. Hi ha molts més carregadors que mòbils ja que els usuaris solen conseguir-ne un segon i inclús un tercer accessori per tenir-lo en el lloc de treball o al seu cotxe. Només Corea ha legislat per obligar als fabricants a instal·lar un connector universal. A demés, el carregador no ve en la caixa amb el mòbil nou. S´ha de comprar a part. El Japó i la Xina han anunciat que adoptaran mesures similars. A la unió europea no hi ha res previst, a pesar que sols es recicla el 5% dels components electrònics. Els verds a Espanya, han fet bandera d´aquesta iniciativa i han presentat al Congrés una proposició no de llei per a que s´unifiquin els carregadors. El diputat Francisco Garrido, defensor de la proposta, creu que s´estalviarien quatre de cada cinc euros que gastem en carregadors. La solució que s´entreveu és la connexió USB, la que utilitzen els ordenadors, les agendes electròniques o els aparell de MP3, entre altres. Motorola ha sigut la primera en realitzar aquesta aposta i ja equipa el 75% dels terminals que ven amb USB. “Creiem que tard o d´hora s´imposarà el mini USB com estàndar”, diu Juan José Lojo responsable d´accessoris de Motorola.

Sabies que ...?

Dels residus generats per la telefonia mòbil, els carregadors són el principal grup en volum i pes fins el 40% del total. Aproximadament un 25% correspon a terminals (només telèfon, sense bateria ni accessoris) i del 15 al 2 per cent, embalatges dels telèfons.

Importància de que el material el tracti un GESTOR AUTORITZAT

El destinatari final del material recuperat és un gestor autoritzat per als Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) que assegura un correcte tractament dels mateixos i el màxim grau de reciclatge. El destí desitjat serà sempre el gestor especialitzat en cada tipus de residu, que serà millor que el generalista que  ho accepta tot. És important que el gestor garanteixi la correcció de tot el procés, des de la recollida i el transport, fins el desmuntatge, la separació de materials i el destí final de totes les fraccions resultants, tant de les valoritzables com de les no valoritzables. És d´especial importància la separació d´aquelles fraccions potencialment perilloses, que hauran de rebre el tractament específic adequat.

Per què reciclar suposa un cost?

Els gestors especialitzats recuperen tots aquells materials reciclables presents en els Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) mitjançant diversos processos tècnics, que van des de el desmuntatge manual fins a complexes sistemes de trituració i separació de metalls, passant per equips de detecció automàtica de plàstics, etc. Tots aquests processos suposen unes instal·lacions i uns costos d´explotació notables, que en la major part dels cassos, no es compensen amb els ingressos de la venta de les fraccions recuperades. A més a més, han de garantir el compliment de les exigents normatives vigents.

Sens dubte, l´elecció del reciclatge específic dels Residus d´Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE) és la millor des del punt de vista medi ambiental.
El reciclatge té sentit no només per la reducció de l´impacte ambiental degut a la menor contaminació originada pels tractaments anteriorment decrits, sinó perquè també permet economitzar recursos escassos i l´energia necessària per a la extracció dels mateixos en les explotacions mineres, a través de la recuperació de materials com metalls, plàstics, vidre, etc.
La Unió Europea estima que els 6 milions de tones de RAEE que es produeixen anualment, contenen més de 3,5 milions de tones de metall.
Es calcula que el reciclatge RAEE contribuirà a estalviar al voltant de 120 milions de Gigajulis l´any, el que equival a 2,8 milions de tones de petroli. L´ús dels materials reciclats permetrà estalviar entre el 60% i el 80% de l´energia necessària per a produir els materials verges, equivalents als reciclats.

Pels campions del reciclatge

Els carregadors es poden modificar i utilitzar  per altres aparells. Pots reciclar el teu carregador per alimentar  qualsevol altre aparell electrònic que no disposi el seu alimentador original. El carregador de mòbil t´ofereix 12V de contínua i 300mA. Sempre partint del cas de que aquestes no siguin les característiques necessàries per alimentar el teu altre aparell, al carregador hi ha que modificar-li el voltatge i canviar-li el connector pel jack d´alimentació famella que correspongui. Per baixar la tensió s´utilitzen condensadors. L´entrada de voltatge, va seguida per un capacitor electrolític i aquest té polaritat. Per verificar quina polaritat ha de tenir el jack d´alimentació troba el capacitor proper a l´entrada de voltatge del teu aparell i segueix la línea.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient