Bateries de mòbil

BATERIES
Les bateries de mòbils són, com el seu nom indica, la font d’energia que fa funcionar els telèfons mòbils. Es tracta d’acumuladors secs. És a dir : són piles recarregables que es poden utilitzar durant molt de temps. Els més freqüents són de níquel-cadmi.
Les bateries de mòbils contenen alguns metalls pesants com cadmi, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient.
Si s’aboquen al medi incontroladament, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius. En cas de cremes incontrolades els metalls es poden vaporitzar i dispersar per l'aire i, quan plou, ser arrossegats cap a terra i cap a cursos d'aigua. La major part dels metalls pesants són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària.
Per això, les bateries de mòbils es consideren residus especials i estan subjectes a una recollida i tractament específics.

Tipus de bateries de mòbils

Us heu preguntat mai : quina bateria utilitza el meu mòbil?. Doncs bé, tot i que les bateries tinguin diferents dimensions i pesos, adaptats al disseny del nostre mòbil, les podem trobar de tres tipus:

  • Níquel -Cadmi (NiCd)

Les bateries de Níquel i Cadmi són de les bateries per a telèfons mòbils més comunes del mercat. Varen ser les primeres en ser comercialitzades i encara es segueixen fabricant per als models més populars.
Es calcula que, fins i tot amb un bon manteniment, tenen una vida màxima de tres anys, però la majoria no arriben ni a l’any. Malgrat que la NASA ha aconseguit desenvolupar bateries d’aquest tipus amb capacitat per treballar durant 17 anys i 70.000 cicles de càrrega.

  • Níquel metall híbrid (NiMH)

Les bateries de Níquel metall híbrid, utilitzen Hidrogen en el seu procés de producció d’energia, van néixer els anys 70 de les mans del químic Standford Ovshinsky, però és recentment que han estat redescobertes per als telèfons mòbils. La inusual tecnologia de les NiMH permet el emmagatzemament de molta més energia. Normalment, permet disposar aproximadament d’un 30% més d’energia que una NiCd de idèntiques dimensions.
Normalment tenen una vida útil de entre 400 i 700 cicles de càrrega.
No utilitzen metalls tòxics, per això se les considera “amigues del medi ambient”.

Moltes d’aquestes bateries es fan amb metalls com Titani, Zirconi, Vanadi, Níquel i Cromo; i algunes empreses japoneses han experimentat, fins i tot, altres metalls como el rar Lantani (La).
Aquest detall fa que siguin molt més cares que les NiCd.

  • Liti

Les bateries basades Liti-Ion son les més recents en el mercat dels telèfons mòbils. Assoleixen un emmagatzemament molt superior d’energia, augmentant considerablement el temps d’acció del telèfon mòbil. Són a més molt lleugeres, pesant prop de la meitat d’una NiCd equivalent.

Tot i tenir in preu alt, els avantatges de les bateries de Liti les han popularitzat y ha motivat que se les inclogui de sèrie en molts telèfons mòbils.
A més, hi ha models de telèfons que n‘accepten d’alcalines.

El tractament

El procés de tractament i reciclatge de les bateries de mòbil es realitza a les mateixes plantes de tractament on es processa piles.

El primer pas és separar les bateries per tipus. Moltes són de Liti-Ion
Les bateries són sotmeses a un procés mecànic amb diferents etapes de trituració. Donat que hi pot haver bateries que encara tinguin certa càrrega energètica, la trituració es fa en ambient controlat, per evitar possibles explosions. Després de passar per una canaleta vibratòria i un rentat amb aigua se separen els metalls fèrric i no fèrric, plàstic, paper i pols d’acumulador.
La pols d’acumulador passa al procés hidrometal.lúrgic per recuperar els diferents metalls que hi conté. Afegint àcid i reactius obtenim finalment els següents materials llestos pel seu emmagatzematge i venda:
Cobalt, niquel, coure, ferro, alumini, cadmi, titani, liti ... entre d’atres
Amb els materials recuperats es pot fabricar :

  • Noves bateries
  • Acer inoxidable
  • Altaveus per a equips de música

Etc.

La recollida selectiva de bateries de mòbil

La recollida de bateries de mòbil, neix de la conscienciació generada per campanyes vinculades a les piles, i de la popularització del telèfon mòbil.

Les bateries de mòbils fora d’ús, es poden dipositar a les deixalleries i des d’ara, també a les Minideixalleries.  Una alternativa vàlida són els contenidors específics per a piles que existeixen a les botigues de venda d'aparells elèctrics, de joguines, de fotografia, rellotgeria, joieria, etc. i també. Aquests establiments són els anomenats punts de recollida. BLIPVERT actúa com a punt centralitzador de totes les bateries de mòbil recollides a les nostres minideixalleries i posteriorment són entregades a l’empresa PILAGEST S.L on són correctament reciclades.
La recollida de bateries en els darrers anys a augmentat considerablement.

El model de gestió

El model de gestió establert consisteix en la recollida a través dels establiments col·laboradors on queden incloses les minideixalleries BLIPVERT per després transportar les bateries de mòbils recollides al Centre de tractament i reciclatge de Pont de Vilomara (Bages). Així, es recicla un residu perillós i s'evita que pugui contaminar el medi ambient i malmetre la salut de les persones.
La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, estableix que el tractament de les piles (grup on s’inclou per similitud les bateries de mòbil) és un servei públic de titularitat de la Generalitat. En aquest sentit, l'Agència de Residus de Catalunya té la responsabilitat d'assumir-ne la gestió i ha optat per valoritzar aquests residus i recuperar els metalls pesants per a la seva posterior utilització en altres processos productius.
L'empresa concessionària del servei públic, triada mitjançant concurs públic, és PILAGEST S.L, que actualment s'encarrega de la recollida, el transport i el tractament de les piles i bateries de mòbil que es generen a Catalunya.

Bateries de mòbil: preguntes i respostes

Per què s´han de tractar les bateries de mòbil?
Quan llencem les bateries de mòbil a la bossa d'escombraries, hi llencem els metalls que contenen. Entre daltres : metalls pesants, com el cadmi, això genera un risc ambiental.
Per això, aquests residus s'han de considerar residus especials.

  • si es disposen en un abocador incontrolat, l'aigua de pluja pot arrossegar els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, des d'aquests, cap als rius i el mar, amb la possible afectació d'éssers vius;
  • si es cremen en una incineradora inadequada, els metalls es vaporitzen, es dispersen per l'aire i, quan plou, són arrossegats cap a la terra i els cursos d'aigua. La major part dels metalls són bioacumulatius i passen d'un organisme a l'altre a través de la cadena alimentària. Les instal·lacions de gestió de residus que hi ha a Catalunya, tant els abocadors com les incineradores, ja compleixen normes molt estrictes (impermeabilització del sòl o depuració de gasos).

En conseqüència, s'eviten aquests problemes. De totes maneres, la recollida separada de les bateries de mòbil i piles elimina completament qualsevol risc en aquestes instal·lacions.

Quines obligacions té el productor o posseïdor de bateries de mòbil?
El productor o posseïdor de bateries de mòbil és responsable de la seva correcta destinació, és a dir, les ha de lliurar en les condicions adequades a l'empresa explotadora del servei o als punts de recollida establerts. És per això que no ha d'abocar les bateries amb la resta de residus.

Quin és el procés de recollida de bateries de mòbil ?
Les bateries de mòbil es poden dipositar a les deixalleries i des d´ara també a les minideixalleries BLIPVERT. Aquests establiments són els anomenats punts de recollida.  Una alternativa vàlida són els contenidors específics per a piles que existeixen a les botigues de venda d'aparells elèctrics, de joguines, de fotografia, rellotgeria, joieria, etc. 

Què fer quan el contenidor del comerç està ple?
El Servei integral de BLIPVERT s´anticipa sempre a aquesta eventualitat. En tot cas, si una minideixalleria BLIPVERT és plena poden trucar al telèfon 93 8467185 o enviar un mail a info@blipvert.es

Com s´han de tractar les bateries de mòbil?
A Catalunya, el tractament de les piles i bateries és un servei públic de titularitat de la Generalitat. En aquest sentit, l'Agència de Residus de Catalunya, que té la responsabilitat d'assumir-ne la gestió, ha optat per valoritzar aquests residus i recuperar els metalls pesants de les piles i bateries per a la seva posterior utilització en altres processos productius.

Quina és l´empresa concesionària del servei públic?
L'empresa concessionària del servei públic, triada mitjançant un concurs públic, és PILAGEST SL, que actualment s'encarrega de la recollida, el transport i el tractament de les piles i bateries de mòbil que es generen a Catalunya. Així, qualsevol empresa productora o posseïdora de bateries de mòbil es pot posar en contacte amb PILAGEST perquè les reculli. El telèfon de la recollida de piles és el 900 30 05 06.

On es tracten les bateries de mòbil?
Les bateries de mòbil es tracten a una planta de valorització de piles que l'Agència de Residus de Catalunya té ubicada a El Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). L'empresa encarregada de l'explotació d'aquesta instal·lació és PILAGEST SL. La seva capacitat de tractament és de 2.000 tones l'any de piles bastó i 15 tones l'any de piles botó.

Com es formalitza la gestió de les bateries de mòbil?
El particular posseïdor de bateries de mòbil fora d'ús les ha de dipositar als contenidors específics del seu municipi, a les deixalleries o a les minideixalleries BLIPVERT. BLIPVERT és transportista de residus especials i disposa del codi de transportista T-1935, formalitza el Full de seguiment, document en el qual consta la quantitat de bateries de mòbil recollides, la data de recollida, les dades del transportista i les dades del gestor.

Quina és la normativa aplicable a la gestió de les piles?
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Español Català Gallego Euskera próximamente disponible eng Français Deutsch
Pla del Ramassar, 30 - 08402 Granollers – Barcelona – Spain - Tel +34 938467185 - info@blipvert.cat
Avís legal | | perception

Agent de Residus A-10069
GENCAT - Secretaria de Medi ambient